Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Wymogi certyfikatu

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

- dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł.)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

- dwa podpisane egzemplarze oświadczeń posiadacza certyfikatu (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł.)

- wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

- oryginał lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

- oryginał lub poświadczoną kopię suplementu do dyplomu  lub kopię dokumentu potwierdzającego program studiów ukończonych przez Kandydata w przypadku kiedy uczelnia nie była zobowiązana przepisami prawa do wydawania suplementu do dyplomu

Kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone przez:

1.       upoważnionego pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów tych dokumentów

2.      wystawcę dokumentów tj. uczelnię

3.      notariusza (zgodnie z ustawą Prawo o notariacie)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym -  informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

- dwa podpisane egzemplarze oświadczeń posiadacza certyfikatu (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł.) oraz za egzamin (kwotę 500 zł. należy pomniejszyć o 50 zł. za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony). Zaliczane są tylko te moduły, których nazwy wymienione w suplemencie lub dokumencie potwierdzającym program studiów dokładnie odpowiadają nazwom modułów

- wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

- oryginał lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

- oryginał lub poświadczoną kopię suplementu do dyplomu lub kopię dokumentu potwierdzającego program studiów ukończonych przez Kandydata w przypadku kiedy uczelnia nie była zobowiązana przepisami prawa do wydawania suplementu do dyplomu

Kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone przez:

1.       upoważnionego pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów tych dokumentów

2.      wystawcę dokumentów tj. uczelnię

3.      notariusza (zgodnie z ustawą Prawo o notariacie)

UWAGA:  Kandydat nie jest zwolniony z pisemnego rozwiązania zadania egzaminacyjnego.

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

- podanie o egzamin poprawkowy (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł.)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa