Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Osoby objęte certyfikacją

Kto musi uzyskać certyfikat?
Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Do osób zarządzających przedsiębiorstwem należą osoby mające zasadniczy, decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zdolne do podejmowania prawnie skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

  1. ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną),
  2. odpowiednio umocowane do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania transportu drogowego, a w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych przedsiębiorstwa, w tym, np. środków transportu, czy też upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Kto nie musi ubiegać się o certyfikat?
Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Licencje muszą uzyskać jedynie przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transportu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

  1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
  2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
  3. ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Do przewozów drogowych wykonywanych w/w pojazdami nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 

Natomiast do przewozów drogowych wykonywanych:

  1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
  2. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Z posiadania certyfikatu przewoźnika zwolnieni są także taksówkarze.